تبلیغات
خواست سوپراستار شدن - Newcomers ep.10

Newcomers ep.10

سه شنبه 8 آذر 1390 05:01 ب.ظ

نویسنده : Christina
ارسال شده در: Baby XTina ، Story ،

سلام بچه ها!امروز با دوتا پارت اومدم!امیدوارم خوشتون بیاد...

(تو خونه)

سارا: دلم برای  2pmتنگ شده

جسی: اره منم از این وویونگ همه چی بر میاد یهو میره با یکی دیگه

جولی: مگه باهم دوستین؟

جسی: اره

ملی: زر میزنه !حالا چون گفتِ تو خواب تورو دیده و اون حرفارو به تو زد شدین دوست؟ شاید دروغ گفته ،لابد خوابه iu رو دیده گفته تو، تا کتکش نزنی

جسی با جیغ گفت: خفه شووووووووووووووووووووووو

مگه کشکه میرم iu رو میکنم we که دیگه برا من ترس نشه دختریه افلیج

تینا: نو نو نو افلیج نه خانومه سوشی یا میسیز سوشی

جسی: دردو سوشی اگه بخاطرِ اینِشه از الان شماها باید بهم بگین خانوم نودل

تینا دلشو گرفت و شروع کرد به خندیدن

همون موقعه گوشیه تینا زنگ خورد

جسی: کیه کیه؟؟؟وویونگِ؟

تینا بدونِ اینکه جواب جسی رو بده گوشیشو برداشت

 : الو سلام

- اره مرسی خوبی تو

-جدی؟؟ باشه باشه

جولی: کی بود

جسی که رفته بود تو اتاق اومد بیرون

ملی: این چه قیافه ایه جسی؟

جسی:درد خانومه نودل اینم لباسمه میخوام برم جلویه وویونگ وبا این لباس واسش اهنگ بخونم تا منم مثله اون افلیج براش مهم بشم

تینا:هه هه هه شبیه کاموا شدی

جسی: درد یه عالمه پولشو دادم

سارا: تینا کی بود؟

تینا که از خنده سرخ شده بود گفت: بابا...هه...وای ننه مردم..

جولی با جذبه تموم گفت: خفه و بگو کی بود

تینا صداشو صاف کرد و گفت: اوهوم...اوهوم... هه هه هه

دوباره زد زیرِ خنده

تینا: ببخشین بمیری جسی

جسی: میسیز نودل

تینا: ببخشین میسیز نودل !!!، هیچی هیونگ بود

جولی: چی گفت؟؟؟

تینا:هه هه هه هه هیچی گفت دارن میان اینجا که بریم باهم شهر بازی

ملی:چی؟؟؟دابل اس؟باما؟شهرِ بازی؟

همه فوری بلند شدن و رفتن تو اتاقاشون تا امادشن کم کم

بچه ها اومدن بیرون همه خوشتیپ کرده بودن

جولی و ملی لباس مشکی لختی پوشیده بودن تینا هم یه لباسِ قهوه ای با کمربندسنگی که تا سر زانوهاش بود تنش کرده بود

جسی هم یه لباسِ دکلته یِ سفید با یه گله سرِ سنگی زده بود

به سرش سارا هم یه تاپ نیم تنه یِ سفید با دامنهِ  لی کوتاه

 تنش بود جولی موهاشو یه طرفه بسته بود ملی هم موهاشو  دمه اسبی بالایه سرش خوشگل بسته بود تینا کج ریخته بود وموهاش باز بود جسی هم موهاشو بافته بود و جلوشو خورد ریخته بود تو صورتش سارا هم موهاشو دوتایی بسته بود و کلاه لی سرش بود

                    *********************

جونگ مین: خانوم خشکلایه ما سوار شین که ترن حال میده

کیو: من با یونگ....

جونگ مین نذاشت حرفه کیو تموم بشه که گفت:

آ..آ...آ زوج میشیم اونم به ترتیبه سن

ملی به فارسی گفت : ایول من با یاسر می افتم

سارا: یاسر؟

تینا: ابله همون یونگ سنگ...فهمیدی؟

سارا: حالا چرا فارسی میگین ؟

ملی: وای پابو زشته بفهمه من ازش خوشم میاد

سارا: اهان خوب فکریه

هیون: بزرگتو لیدرتون نبود کیه بامن بشینه!!!

جسی یه چشم غریه ای به تینا رفت که میتونه بغلِ هیونگ بشینه و گفت: من!

هیون: اهان جسیکا

تینا: نه میسیز نودل

همه زدن زیرِ خندِ که یونگ سنگ گفت : با من کدومتونم

ملی: من!!!

یونگ: ایول به این شانس

تینا به کتفِ سارا زد و در گوشش گفت: هوی به داداشم نه میچسبی نه تو ترن جیغ میزنی گوشش جر میخوره بهش دست نمیزنی نگاشم نمیکنی فهمیدی یا حالیت کنم؟

سارا: خب بابا حالا چرا میزنی؟

تینا موهاشو درست کرد و به ارومی گفت: فقط اخطار بود

هیونو جسی سوارشدن یونگ سنگو ملی هم پشتشون

کیو: کدومتون با منین؟

تینا: سارا

جونگ مین: اما من با کدوم از شما دوتا جیگرا هستم

جولی: من!!!!! هی وای

هیونگ به اسمون نگاه کرد و 4تا سوت زد و گفت: میخوای سوار بشی؟

تینا: هان ؟چی؟ باشه

همه سوار شدن پسرا برای اذیت کردن دخترا هر کدوم دوربین اورده بودن و جلویه صندلیشون گذاشتن

 ترن راه افتاد تینا بلند جیغ زد وگفت:هوررررررا

جونگ مین از جلو گفت: ایول دارمت

بعد اونم داد زد و گفت: هوررررررررررررررررا

هیونگ هم شروع به خوندن کرد:

  " Why don't you get it (baby let me)

همه با هم :  love  ya        love ya     love ya

ترن رسید به یه سر پایینی هیونگ که جیغ میزد گفت: وای دهنم کج شد نگهش دار بابا جونگمین غلط کرد

جونگ مین: یوهووووو چه حالی میده

جولی که از ترس چشاشو بسته بود جیغ زد و به فارسی گفت: من غلط بکنم دیگه سوار شم پیادم کنین

تینا: شرمند دربست که نگرفتی خطی کار میکنه

ملینا هم اوضاعه خوبی نداشت و هی جیغ میزد

ملی: مامان کمک

هی یونگ سنگو میزد و میگفت: پیدام کن یالا بدو

یونگ سنگ: از اونجایی که من میرونم نمیتونم،هر وقت رسیدیم چراغ قرمز نگه میدارم

سارا هم هی جیغ میزد که کیو از دستش تو گوشاش پنبه گذاشته بود

سارا:اِ....نمیخوام پیادم کنین تینا بمیری منو بغل این انداختی نمیتونم جیغ بزنم دارم میمیرم میخوام جیغ بزنم

ولی جسی حالش خوب بود وداشت مخه هیونو میخورد

جسی: شما تاحالا سوار شدین؟ چندبار؟ نمی ترسین؟ چند سالتونه؟ دوست دختر داری؟

هیون داد زد

جسی:چیشد؟

هیون: خب ترسیدم من حق ندارم داد بزنم اگر هم نمیترسیدم از دسته تو جیغ میزدم

سارا:اوتوکه؟اوتوکه؟ وای خدا دارم میمیرم وای همه جام اومد  تو حلقم الان بالا میارم

جولی: زهر, گوشِ هااا،توهمه جات اومد تو دهنت من غذایی که خوردم،،دارن تو دهنم مرغا بال بال میزنن

هیونگ: 1ساعت ما رو داری میچرخونیااا بس کن دیگه مامان

جونگ مین: جانه ننه

هیونگ:خنگه گفتم مامان نگفتم ننه

جونگ مین: خب با کلاس میخوای جوابتو بدم جانه مامی؟

هیونگ: دارم میمیرم تو چرا نمیترسی؟

تینا: موهام خراب شده نه؟ آینه ندارم

سارا:وای وای اوتوکه اوتوکه

کیو: دردو اوتوکه الان خودمو پرت میکنم پایین هاااا

سارا: بی زحمت منو هم ببر!!!

کیو: کسی دیگه هم سنه من نیست؟؟ای وای

جونگ مین که دهنش کج شده بود هی حرکت کاریزمایی میرفت

جولی: حالت خوبه؟ تو این موقعه چرا دیوونه بازی میکنی؟

مین: میخوام ببینم وقتی این شکلی دهنم کجه موهام سیخه خوشکل میشم یا نه!!!

جولی: تینا اینم لنگه خودته

ترن بلا خره وایساد همه پیاده شدن جزء سارا

ملی: سارا پاشو دیگه

سارا: نه به من دست نزنین من نمیتونم تکون بخورم

تینا: هی وای خجالت دامنتو خیس کردی؟

سارا: خفه نمیتونم تکون بخورم

مین: اِ...نخوندیم زده اطفاله زیرِ 6سال سوار نشن من نمیدونم چرا سارا خانوم سوار شدی؟

جسی: اگه بشینی باید یه دور دیگه بریاااا

سارا: نه بیاین کمکم پیاده میام

ملی: پیاده میام چیه پیاده میشم

تینا: رو مغزش هم اثر کرده

هیونگ: کیو چرا پنبه گذاشتی تو گوشت؟

کیو: از دسته سارا خانوم انقدر جیغ زد پرده گوشم ترکید

تینا:اِ...سارا داشت فحشم میداد که نمیتونه بخاطر شما جیغ بزنه

کیو: مثلااین  کم جیغ زدنش بود؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -